Verse of the day

Haoqnao naosaq niailhai ge movq-ail nial. Nuljuq iqsanl neema teevq heeq bhai tavq yaoq. Teevq gaq nee teevq gaq gaoqhaq yaoq. Aqivq jaqbheq nail gaiqlaq bhai gaiq-a nail khe-ai gaiq-a yaoq. Neema neenuq neebeiv aol khi, aqmeeq phaq nl movq nail neema bhi aol yaoq.

Bheiqtuvluv-I Mail Gevq-A Nail Haoqgavq Iqmoeq Khe Keiv 3:8

Miqyail nail gal duq genl dev yaq

Gaol kheel tsaol jeq-e nee tavq nail maol khoel

Tsiq eeq 117  tsaol jeq-e iq sanl Miqyail bhai tsiq eeq yaoq

Ulcuvq

Geeq laoq ya dei

Share