Gaolkheel nail aqbhu juq

Gaolkheel nail aqma juq 

Gaolkheel nail yaqmiq yaqnoil juq

Gaolkheel nail "website" bhai hel daiq lal-a nail yaoq gaq yaoq-ao nee mail bhai daoq tsaoq phuq nail ngaol. Gaolkheel dai ge nail neq miltsaq kov tavq bhai jaol nail jeq-e jeq-e yaq teevq jeq-e pevq nail ngaol. "Website" niil laiq neq Gaolkheel tsaol jeq-e taivq-ail bhi hel daiq nail dai khi mail phaoq-ai thaq nail maq ngel-ail tsaol jeq-e iqsanl mail Gaolkheel nail tsaol jeq-e bhai bhi heeq nia lal nail gal duq pevq nail ngaol. Gaolkheel tsaol jeq-e mail jaol nail meenq juq neq, Laqbheeq meenq, Man meenq, Lal-aol meenq dai khi Thaq-aiq meenq nail lavq khoel bhai jaol nail jeq-e teevq jeq-e pevq nail ngaol.

Geeqlaoq eeq nail lavq khoel,

Gaolkheel haoqgavq phao nl nail aq-ivq aqtsu juq.

              Lal-aol

              Laq bheeq

               Thaq-aiq

Myanmar

                  Man

Aqhaiq teevq haiq

 
Gaol kheel nail pha laoq pha lail

                            Gaol kheel

Gaol kheel kaoq maq tiq nail maol khoel
Gaol kheel kaoq maq tiq nail maol khoel

Gaol kheel nail aq phoiq thaq-ai thaq nail junq

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.