Gaolkheel nail aqbhu juq

Gaolkheel nail aqma juq 

Gaolkheel nail yaqmiq yaqnoil juq

Gaolkheel nail "website" bhai hel daiq lal-a nail yaoq gaq yaoq-ao nee mail bhai daoq tsaoq phuq nail ngaol. Gaolkheel dai ge nail neq miltsaq kov tavq bhai jaol nail jeq-e jeq-e yaq teevq jeq-e pevq nail ngaol. "Website" niil laiq neq Gaolkheel tsaol jeq-e taivq-ail bhi hel daiq nail dai khi mail phaoq-ai thaq nail maq ngel-ail tsaol jeq-e iqsanl mail Gaolkheel nail tsaol jeq-e bhai bhi heeq nia lal nail gal duq pevq nail ngaol. Gaolkheel tsaol jeq-e mail jaol nail meenq juq neq, Laqbheeq meenq, Man meenq, Lal-aol meenq dai khi Thaq-aiq meenq nail lavq khoel bhai jaol nail jeq-e teevq jeq-e pevq nail ngaol.

Geeqlaoq eeq nail lavq khoel,

Gaolkheel haoqgavq phao nl nail aq-ivq aqtsu juq.

              Lal-aol

              Laq bheeq

               Thaq-aiq

Myanmar

                  Man

Aqhaiq teevq haiq

 
Gaol kheel nail pha laoq pha lail

                            Gaol kheel

Gaol kheel nail aq phoiq thaq-ai thaq nail junq

Gaol kheel kaoq maq tiq nail maol khoel
Share