အားခေရိုးရာဝတ်စုံ

အားခေ လူငယ်များ၏ ရိုးရာဝတ်စုံ အားခေ အမျိုးသားများ ၏ ရိုးရာဝတ်စုံ

 

Gaolkheel aqma juq nail maolkhoel

 

 

Bhoe loe niu nail Gaolkheel yaq

 

Gaolkheel nail jeq-e jaq-a nail aq gaq aq doi ( aq bhu juq )  

 

Gaolkheel nail phail khaoq guvq nail maolkhoel

 

 

Nee geel jao nail Gaolkheel yaq

 

 

Share