အားခေလူမျိုး ဓါတ်ပုံ

  အားခေလူမျိုး တို့၏ ဓါတ်ပုံများ

Gaolkheel nail aqphiq maoqmaoq
 

Gaolkheel nail gulyav daol-nq thaq nail aqphiq juq
 

Kha dai meeq nail ngel-ail
 

Aqbhu aqma khi yaq
 

     

     

     

Gaolkheel nail yaqnoil

     

Neegeel jao nail yaqnoil juq
 

     

Gaolkheel nail yanoil juq

     

Gaolkheel nail aqma khi aqphiq
 

Share