အားခေလူမျိုး ဓါတ်ပုံ

  အားခေလူမျိုး တို့၏ ဓါတ်ပုံများ

Gaolkheel nail aqphiq maoqmaoq
 

Gaolkheel nail gulyav daol-nq thaq nail aqphiq juq
 

Kha dai meeq nail ngel-ail
 

Aqbhu aqma khi yaq
 

     

     

     

Gaolkheel nail yaqnoil

     

Neegeel jao nail yaqnoil juq
 

     

Gaolkheel nail yanoil juq

     

Gaolkheel nail aqma khi aqphiq
 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.